Generalforsamling

VSG&I afholdte den årlige generalforsamling for 2017, 20-2-2018 i VSG&I's klublokale kl. 19:00

Søren Hansen blev valgt som dirigent.

Næsteformand Olav Christensen holdt en kort årsberetning, hvor han bl.a. kom ind på HB's tiltag om en fælles web side for alle afdelingerne. Beretningen blev godkendt.

Regnskab for alle afdelingerne blev fremlagt og godkendt uden bemærkning.

Formands valg: ingen opstillet, hvorfor ingen valgt.

Revision: Anne-Lise Henriksen og Bent Ehlers blev genvalgt.

Evt.

Det henstilles til at referater fra HB udsendes så hurtigt som muligt efter afholdt HB møde, referent Olav Christensen, vil efter bedste evne forsøge at efterkomme henstillingen.
Egon Frederiksen anmodede om en nøgle brik til halfest udvalget, Ove Sandholdt sørger for at dette sker.

Generalforsamlingen afsluttedes 20:00, hvor Søren Hansen takkede for god ro og orden.

Referent: Olav Christensen