Generalforsamling_2019

VSG&I afholdte den årlige generalforsamling for 2019, 18-2-2020 i VSG&I's klublokale kl. 19:00

Med 17 fremmødte.

Finn Søren Hansen blev valgt som dirigent.

Erling Larsen og Egon Frederiksen valgt som stemmetællere.

Næsteformand Olav Christensen holdt en kort årsberetning. Beretningen blev godkendt.

Regnskab:
Benny Jensen forespurgte om betydning af ungdoms- og byfestkonto i HB regnskab. Olav Christensen oplyste at ungdomskontoen er styret af en kontrakt der bestemmer af saldo ikke må røres og renteindtægter skal gå til ungdomsarbejde i klubben, hvilket ikke har været relevant i mange år med det nuværende rente niveau. Byfestkontoen vil blive fjernet fra HB's økonomi og overgå til en ny afdeling TeamHalfest, forudsat at etablering af denne sker under denne generalforsamling. Volleyball regnskab blev godkendt i absentia med oplysning fra formand Finn Vedel  Pedersen om at regnskabet viser et overskud på ca. 2.000,- og afdelingen har en likvid kapital på godt 40.000,- (dette har efterfølgende vis sig at være i overensstemmelse med det efterfølgende afleverede regnskab) 
Alle øvrige regnskaber godkendt uden bemærkning.

Indkomne forslag:
HB indstiller til etablering af en ny afdeling kaldet "Team Halfest". Dette blev enstemmig vedtaget. Den nye afdeling vil holde stiftende årsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.
Næstformanden Olav Christensen havde fremsat et forslag om at justerer vedtægterne så der i forbindelse med godkendelse af regnskab også skal ske fremlægges budget for godkendelse, vedtægterne justeres hvor det er nødvendigt. Forslaget blev enstemmig vedtaget.
Formand for fodbold afdelingen Jacob Madum-Kyhl havde fremsat 2 forslag:

  1. HB's kasserer skal vælge på generaforsamlingen. Dette blev ikke godkendt med 4 for 5 imod og 8 der undlod at stemme.
  2. Hvis forslag 1 ikke godkendes fremsættes forslag om at §5 stk. 4 ændres til "Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og kasserer.

Dette blev vedtaget 11 stemmer samt 6 der undlod at stemme.

Formands valg: ingen opstillet, hvorfor ingen valgt.

Revision: Anne-Lise Henriksen og Bent Ehlers blev genvalgt.

Evt.

Else Frederiksen, videregav en opfordring til alle afdelinger om at bruge Vemmelev Bladet så meget som muligt.

Generalforsamlingen afsluttedes 20:12, hvor Søren Hansen takkede for god ro og orden.

Referent: Olav Christensen