Generalforsamling_2018

VSG&I afholdte den årlige generalforsamling for 2018, 29-2-2019 i VSG&I's klublokale kl. 19:00

Finn Vedel  Pedersen blev valgt som dirigent.

Næsteformand Olav Christensen holdt en kort årsberetning. Beretningen blev godkendt.

Regnskab for alle afdelingerne blev godkendt. Regnskab for fodbold afdelingen blev dog godkendt med forbehold, da dette endnu ikke var revideret, hvilket forventes en af de næste dage uden bemærkning. Der var spørgsmål til Fitness afdelingens budget, hvordan der kunne budgetteres med en afskrivning, da alle maskiner er afskrevet til 0, spørgsmålet kunne ikke besvares , da Fitness afdelingen ikke var repræsenteret.

Indkomne forslag:
Næstformanden havde modtaget et forslag, underskrevet af Helle Priess samt Else og Egon Frederiksen, men følgende ordlyd (ordret citeret af Olav Christensen):
Følgende forslag bedes behandlert på Genetralforsamlingen d. 19 februar 2019.
Der nedsættes et udvalg/en afdeling under VSG&I, som har følgende navn: Aktivitetsudvalg.
Det beløb, som står på Halfest 2018, kr. 61008,08 -indtjent fra de sidste to Års arrangemeneter.
I tilfælde af afdelingens ophør overgår pengene til VSG&I

Forslaget blev diskuteret og der vedtages at der arbejdes videre med etablering af "Aktivitetsudvalg" i Hoved Bestyrelsen.

Formands valg: ingen opstillet, hvorfor ingen valgt.

Næstformand: Olav Christensen genvalgt.

Revision: Anne-Lise Henriksen og Bent Ehlers blev genvalgt.

Evt.

Kommunens "mere nliv i hallerne" tiltag blev diskuteret.

Generalforsamlingen afsluttedes 20:15, hvor Finn Vedel  Pedersen takkede for god ro og orden.

Referent: Olav Christensen